top of page

pH

Det ideala pH-värdet i spavatten är

7,2 - 7,8

 

PH-värdet justeras med hjälp av SPA pH-Plus* och SPA pH-minus*

ALKALINITET

Det ideala Alkalinitetvärdet i spavatten är 

80 - 120 mg/l (ppm)

Alkaniteten justerar du med SPA Alkanity Up*.

HÅRDHET

Den ideala hårdheten i spavatten är

125 - 200 mg/l (ppm)

Du justerar hårdheten i vattnet med hjälp av

SPA Hardness Up* eller

SPA Kalkstabilisator*.

KLOR

Den ideala klorhalten

i spavatten är

1,0 - 3,0 mg/l (ppm)

Klorhalten justeras med hjälp av SPA Klor*,

SPA Quick Tabs 20g* eller SPA Klor Tabs 20g*

AKTIVT SYRE

Den ideala mängden 

aktivt syre i spavatten är

5,0 - 8,0 mg/l

(2 timmar efter dosering)

Aktivt syre justeras med SPA Shock* eller

SPA Shock Tabs 20g*

BROM

Den ideala bromhalten 

i spavatten är

2,0 - 3,0 mg/l (ppm)

Brom justeras med

SPA Brom Tabs 20g*

Problemlösningsschema

Grumligt vatten? Mjölkigt, grön- eller brunfärgat? Luktar vattnet illa? Klorlukt? Skum? De allra flesta problem löser du genom att stegvis följa det här schemat.

Filter: Kolla att filtret är rent och rengör vid behov med SPA Filter Cleaner*. Vid mycket smuts i filtret bör dem bytas ut.

Test: Testa vattenvärden, framförallt pH-värdet och desinfektionsvärdet.

pH-värdetpH-värdet måste ligga mellan 7,2 och 7,8. Detta är viktigt eftersom att pH-värdet påverkar desinfektionen och andra vattenvärden. Är pH-värdet för högt fungerar inte klormedlet. Dubbelkolla pH-värdet igen efter du har utfört en chockklorering och justera om nödvändigt. Justera pH-värdet vid behov så att det ligger mellan 7,2 - 7,8.

Ligger pH-värde under 7,2 så höjer du med hjälp av SPA pH-plus*.

Ligger pH-värdet över 7,8 så sänker du med hjälp av SPA pH-minus*.

Alkalinitet: Höj alkaliniteten ifall det ligger under det idealiska området 80 - 120 mg/l. Det kommer att underlätta att dosera rätt och ger ett mer angenämt vatten.

Desinfektion: Genomför en chockklorering med SPA Klor* eller SPA Quick Tab 20g*. Vänta 1 - 2 dygn och mät klorvärdet igen. Klorvärdet ska nu ligga mellan

1 -3 mg/l (ppm). Om klorvärdet är noll två dygn efter chockkloreringen (inget fritt klor i vattnet) genomför ytterligare en chockklorering. OBS! Kontrollera alltid att

pH-värdet är rätt innan du utför en chockklorering.

Environment (1).png
Waterfall.png
CompositeHull.png

Desinfektion baserad på salt!

På senare år har det blivit mer och mer populärt att ha en klorinator, brominator eller en saltgenerator monterad i spabadet. Denna utrustning genererar fritt klor eller fritt brom i ditt spabadsvatten. För att kunna göra det behöver det vara en viss koncentration av Klor Salt eller Brom Salt i vattnet som med hjälp av generatorn omvandlas till klor- eller bromjoner. De genererade klor- eller bromjonerna desinficerar spabadsvattnet.

 

Saltanläggningen kan styras på två olika sätt. Antingen via en automatisk doseringsstation eller manuellt via en brytare på själva saltanläggningen. Det är viktigt att vara införstådd med att man i bägge fallen fortfarande måste mäta och justera klor, salt och bromvärdet i vattnet. Som tidigare beskrivits är det också viktigt att pH-värdet är korrekt, eftersom ett fel pH-värde gör att klormedlet inte fungerar som de ska.

Desinfektion baserad på klor!

Idealiskt klor-värde: 1,0 - 3,0 mg/l (ppm)

Vid en desinfektion med klor bör klorhalten alltid ligga inom området 1,0 - 3,0 mg/l (ppm.

Här används SPA Klor*, SPA Quick Tabs 20g* och SPA Klor Tabs 20g*. 

Vid nypåfyllning eller vattenbyte genomförs alltid en chockklorering. Likaså genomförs en chockklorering om vattnet blir grumligt, färgat, skummar eller luktar illa. Chockklorering betyder att man tillför en högre klordosering. På det viset får man en mer genomgripande rengöring. Det är nödvändigt att regelbundet säkerställa att varken smuts eller mikroorganismer byggs upp i vattnet. SPA Oxibooster* är en unik kombination av klor och aktivt syre för en mycket effektiv chockbehandling. Klorvärdet höjs snabbt och desinficerar spabadsvattnet. Värdet sjunker även snabbare än vid vanligt klor och det är därmed möjligt att bada redan en kort tid efter en chockbehandling istället för att behöva vänta dryga 24 timmar.

Tänk på att desinfektionen alltid följer efter testning och inställning av pH-värdet. Om  det är fel pH-värde fungerar inte klormedlet.

Klorvärdet får inte överstiga det rekommenderade området. Skulle testresultaten visa att klorvärdet är för högt finns tre alternativ.

 • Snabbast sänker man värdet genom att tillföra SPA Antiklor* som avlägsnar överskottsklor i vattnet.

 • Alternativt kan vattnet eller delar av vattnet bytas ut.

 • Det tredje alternativet är att vänta. I så fall bör värdet bara ligga något över det rekommenderade och spabadet får förstås inte användas innan klorvärdet har gått ner.

Desinfektion baserad på Brom!

Idealiskt brom-värde: 2,0 - 3,0 mg/l (ppm)

Brom är ytterligare en desinfektionsmöjlighet om man vill undvika klor. SPA Brom Tabs 20g* har en hög desinfektionskraft och är luktfri. Det idealiska bromvärdet är 2,0 - 3,0 mg/l (ppm). Utöver en grunddesinfektion med brom bör man genomföra en chockbehandling varannan vecka med SPA Shock* eller SPA Klor*.

Desinfektion baserad på aktivt syre!

Idealiskt aktivt syre-värde: 5,0 - 8,0 mg/l

(2 timmar efter dosering)

Metoden med aktivt syre används som ett klorfritt alternativ. Speciellt om man är klorallergiker eller vill undvika klorlukt kan aktivt syre med fördel användas. Vi rekommenderar att man använder aktivt syre som bas i kombination med en aktivator. Använd SPA Shock* eller SPA Shock Tabs 20g* tillsammans med SPA Shock Support* för att uppnå en bättre effektivitet. Det idealiska värdet av aktivt syre uppgår till 5,0 - 8,0 mg/l ca 2 timmar efter dosering. Utöver en grunddesinfektion med aktivt syre bör man genomföra en chockbehandling varannan vecka med SPA Klor*.

Njut av ett avkopplande bad i ditt spabad!

 

Det är skönt att bada men för att det ska vara trevligt så måste vattnet vara hygieniskt och fräscht.

Höga temperaturer och intensiva vattenrörelser ställer stora krav på att vattnet ska klara av att hålla en god hygien samt hållas fritt från smuts och bakterier. Men det är inte bara vattnet som behöver tas hand om utan även spabadets komponenter så som rörsystem, massagemunstycken och framförallt filter.

Kommande kemguide tar dig igenom allt du behöver veta för att ta hand om ditt spabad på bästa sätt!

Enkla tips!

 • Börja med skötseln av ditt spabad så fort vattnet är påfyllt.

 • Tänk på att alla doseringsanvisningar är medelvärden som eventuellt måste anpassas till de uppmätta värdena som just du har i ditt spabad.

 • Vi rekommenderar att vattnet byts ut ungefär 2 gånger per år beroende på hur mycket du badar.

 • Rengör rören varje gång du byter vatten. Detta gör du med t.ex.  SPA Pipe Cleaner*.

 • OBS! Blanda aldrig kemikalierna då detta kan leda till kraftiga reaktioner och avge farliga gaser! I spabadet kan produkterna kombineras med andra kemikalier. De får dock aldrig tillsättas samtidigt.

AllWeather.png
ProudlyCanadian.png

Börja med att testa vattenvärden!

Skötseln av ditt spabadsvatten börjar med test av vattenvärden.

De uppmätta värdena ger dig en enklare beskrivning om vad som behöver göras. Du testar alltid pH-värdet och desinfektionsvärdet, dvs klor, brom eller aktivt syre-värdet beroende på vilken desinfektion du använder dig av. Vi rekommenderar även att testa alkanitet och pH-värdet regelbundet i ett spabad. Hur ofta man måste testa beror på hur ofta spabadet används. Vi rekommenderar dock att testa vattenvärdena i spabadet minst en gång i veckan.

OBS!

Har du alltför höga klorvärden (över 6 mg/l) syns färgutslagen endast i några sekunder innan de bleknar. Om du misstänker att du har alltför höga klorvärden eller upptäcker att färgen bleknar, gör följande: Blanda vatten från spabadet med vatten ur kranen i en behållare och testa igen. Om du får ett färgutslag nu är dina klorvärden alltför höga för bad. Vänta tills dess att klorvärden har gått ner eller använd SPA Antiklor* innan nästa bad!

pH-värdet måste vara rätt!

Rätt pH-värde är grundläggande för en bra vattenkvalité. Därför är det absolut nödvändigt att ställa in pH-värdet så att det ligger inom idealområdet 7,2 - 7,8. pH-värdet påverkar samtliga vattenvärden.

För högt pH-värde kan orsaka följande:

 • Hud- och ögonbesvär.

 • Kalkutfällningar.

 • Desinfektionsmedlets verkan reduceras.

 

För lågt pH-värde kan orsaka följande:

 • Irritationer i slemhinnor och ögon.

 • Korrosion på metalliska delar.

 

Ju större avvikelsen är från de idealiska pH-värdet 7,4 desto större är biverkningarna.

Rätt vattenbalans ger skonsamt badvatten!

Justering av pH-värdet

Börja med att justera pH-värdet i ditt spabadsvatten.

Är pH-värdet över 7,8 sänks det med SPA pH-minus*.

Är pH-värdet under 7,2 höjs det med SPA pH-plus*.

OBS! Ett kraftigt växlande pH-värde, kan bero på ett lågt alkalinitetsvärde.

Alkalinitet

I spabad kan det ibland vara svårt att ställa in korrekt pH-värde och pH-värdet kan också variera mycket kraftigt när man tillsätter ett pH-medel. För det mesta är ett för lågt alkalinitetsvärde orsaken till de stora variationerna i pH-värdet. Genom att höja alkaliniteten med SPA Alkalinity Up* stabiliseras pH-värdet vilket underlättar inställningen av pH-värdet. Det optimala alkalinitetsvärdet ligger mellan 80 - 120 mg/l.

Hårdhet

Den ideala totala hårdheten är 125 - 200 mg/l. Vatten med en alltför låg hårdhetsgrad kan vara mycket aggressivt. Metalldelar korroderar och ytan kan angripas. Vattnets hårdhet bestäms huvudsakligen av mineraler i form av kalcium och magnesium. SPA Hardness* up tillför kalcium i vattnet och höjer på så vis hårdhetsgraden och garanterar en jämn hårdhetsnivå i vattnet.

Om vattnet är hårt finns risk för kalkutfällningar samt att vattnet i spabadet kan bli grumligt och missfärgat. Kalk och metalljoner förekommer i vanliga fall i löst tillstånd i vattnet, men om vattnet är för hårt kan det leda till avlagringar på väggar och filter. SPA kalkstabilisator* och SPA Metalmagic* sänker vattnets hårdhet och förhindrar på så vis utfällningar och avlagringar.

Hygiensikt spabadsvatten:

Bada säkert. Bada skönt

Små smutspartiklar, mikroorganismer och bakterier förs med ner i spabadet av de som badar och från omgivningen runt badet. För att motverka att bakterier förökar sig måste man desinficera spabadsvattnet på ett varaktigt sätt för att ta död på mikroorganismerna. Desinfektionen görs med olika metoder som är baserade på klor, aktivt syre eller brom.

Ditt spabad i perfekt glans!

Rengöring av patronfilter

Kalk, organiska partiklar, hud- och oljerester och annan smuts fastnar i filtret. Genom att rengöra filtret regelbundet med SPA Filter Cleaner*, ökar du förutsättningarna för en optimal vattenkvalitet. Ta ut patronen från filterhuset och spreja på SPA Filter Cleaner* från toppen till botten. Låt SPA Filter Cleaner* verka och när skummet har lagt sig, skölj av grundligt med en kraftig vattenstråle. Ett patronfilter till spabad bör rengöras minst 1 - 2 gånger per månad.

Rengöring av rörsystem

Rörsystemet i spabadet behöver rengöras regelbundet för att förhindra bakterietillväxt i den beläggningen som bildas i rören. Beläggningen i rören försämrar även spabadets funktioner så som massage. SPA Pipe Cleaner* avlägsnar detta biologiska skikt och rengör rörsystemet. Rengör rören precis innan varje vattenbyte som görs ungefär 2 gånger per år. (beroende på hur mycket du badar).

För att rengöra rören tillsätter du SPA Pipe CLeaner i ditt spabad som ska vara helt fyllt med vatten, kör vattencirkulationen under en kort stund 5 - 15 minuter. Töm sedan ur vattnet ur spabadet och skölj av spabadet t.ex. massagemunstycken. Fyll sedan upp med nytt och fräscht vatten och chockbehandla med SPA klor* eller SPA Shock*.

Rengöring av spabadet

I ett spabad bildas det ofta en smutsrand vid vattenkanten. SPA Gel Cleaner*, SPA Surface Cleaner* och SPA Clean & Protect* är tre olika medel som hjälper dig att få bort randen. Applicera medlet på randen och låt den verka någon minut innan den torkas bort. Tack vare gelékonsistensen är medlet mer effektivt och mindre rengöringsmedel hamnar i badvattnet

Enkla medel för att undvika dåligt vatten!

Motverka skumbildning

I spabadet uppstår ofta en lätt skumbildning på vattenytan. SPA Foam Fighter* motverkar skummet och löser upp det. Vid konstant, kraftig skumbildning rekommenderar vi dessutom att tillsätta nytt vatten. För att undvika skumbildning bör man inte använda skummande rengöringsmedel samt duscha innan bad.

Få kristallklart vatten

Riktigt kristallklart blir ditt poolvatten med SPA Gentle Clarifier*. Produkten verkar som ett flockmedel och binder ihop små svävande partiklar som gör vattnet grumligt. Flockarna som bildas är stora och fasta och fastnar därmed i filtret. Denna egenskap gör att detta medlet är särskilt lämpligt för spabad med patronfilter. SPA Gentle Clarifier* består av hållbara råvaror och är fullständigt biologiskt nedbrytbar.

Tips & tricks när desinfektionen inte fungerar!

Förorening av rörsystemet

Beläggningar eller föroreningar i rörsytemet kan leda till att denna smuts gör en bra desinfektion omöjlig. Var det länge sedan rörsystemet rengjordes? Vi rekommenderar att man gör rent rörsystemet vid varje vattenbyte som bör ske ungefär 2 gånger om året.

Vattnet blir inte riktigt klart

Finns det små partiklar i vattnet som gör det grumligt men som är för små för att fångas upp i filtret? De kan flockas ihop med SPA Gentle Clarifier* så att de fastnar i filtret. Rengör filterpatronen efter behandling.

Det luktar klor

Kloraminer är orsaken till klorlukt. Klorlukt uppstår när fritt klor i vattnet "blir förbrukat" och det inte finns något, eller bara lite fritt klor kvar i spabadet. Det är på så vis ett tecken på att vattenkvalitén börjar bli dålig och att det behövs mer fritt klor. Vi rekommenderar att du chock-klorerar ditt bad. Finns det fortfarande klorlukt efter det så borde du byta ut allt eller delar av vattnet.

Missfärgat vatten

Metallpartiklar i vattnet kan vara orsaken till missfärgat grönt, brunt eller svart vatten. Oftast löser man problemet genom att byta allt eller delar av vattnet i spabadet. Hjälper inte detta så kan man tillsätta SPA Kalkstabilisator* som binder metallpartiklar i vattnet. Efter behandling med SPA Kalkstabilisator* Tillsätt SPA Gentle Clarifier* för att få smutspartiklarna ut ur spabadsvattnet.

Håll igång filtret och rengör därefter filtret för att få bort de bundna partiklarna.

Grumligt vatten och kalkutfällningar

Grumligt vatten kan orsakas av kalk i vattnet. Kalkpartiklar finns normalt löst i vattnet men är vattnet för hårt kan det leda till kalkutfällningar och avlagringar på väggen. Kolla hårdheten när du misstänker eller vet att du har hårt vatten och tillsätt SPA Kalkstabilisator* vid en hårdhetsgrad över 200 mg/l.

Om spabadets väggar är skrovliga och det redan finns kalkavlagringar behöver spabadet rengöras med SPA Metal Magic*. Dosera 1dl/1000 l vatten och låt vattnet cirkulera på låg hastighet tills vattnet blir klart. Rengör filter efter behandling.

Skummande vatten

Tvål, kroppsvårdsprodukter och rengöringsmedel är oftast orsaken till mycket skum i spabadet. Spruta SPA Foam Fighter* på skummet. Byt ut vattnet eller delar av vattnet vid mycket skumbildning. Undvik hushållsrengöringsmedel när du rengör ditt spabad. Håll dig till rengöringsmedel som är framtagna för spabad.

Metalldelar korroderar

Orsaken är troligtvis att pH-värdet är för lågt eller har varit för lågt under en längre period. Höj pH-värdet med SPA pH-plus* till de idealiska området 7,2 -7,8. Kolla också hårdhetsgraden och höj hårdheten om det behövs. Detta gör du med SPA Hardness Up*. Hårdheten ska ligga mellan 125 - 200 mg/l (ppm).

Skyfallfogger.png
OnZen.png
installation.png
Health.png
bottom of page